برای ایجاد Sub Domain در Cpanel بصورت زیر عمل میکنیم :
پس از ورود به کنترل پنل از کادر Domains گزینه Sub Domains را انتخاب میکنید:

ایجاد ساب دامین یا زیر دامنه در کنترل پنل سی پنل

در صفحه جدید نام مورد نظر جهت sub domain را وارد نموده و سپس در فیلد Document root مسیر دسترسی را برای آن تعریف میکنید (بهترین مسیر پیش فرض آن است ) و در نهایت Create می کنید.

ساب دامین یا زیر دامنه در کنترل پنل سی پنل